Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007-2013

Проект: Skills in Fashion


Проектът Skills in Fashion е финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007-2013. Областта на действие на проекта е: Подкрепа и валоризиране на човешките ресурси - подкрепа за подготвителни действия предвид отворения пазар на труда.


Общата цел на проекта е разработването на система за усъвършенстване и сертифициране на качеството на човешките ресурси и улесняването на мобилността на работната сила в трансграничния регион чрез осъществяване на пилотни консултативни действия и дистанционни обучителни практики. Конкретните цели на проекта са следните:

 

 1. 1. Създаването на гръцко-българско трансгранично партньорство, което да:
  - извърши оценка и трансфер на знания по отношение на общи методологии и добри практики, прилагани в Европейския съюз по отношение на специализацията на човешките ресурси и мобилизацията на работната сила във връзка с трансгранично или междурегионално сътрудничество;
  - идентифицира потребностите и сертифицира качествата на специфични целеви групи (средното и висшето ръководство и експерти в сферата на модата, облеклото и текстила);
  - разработи подходящи помощни инструменти и структури, предлагащи наставничество, консултиране и услуги в областта на професионалната ориентация.

 2. Създаване на електронна база данни / портал, който да служи като свързващ инструмент между търсенето и предлагането на работна сила, и който ще бъде свързан с ACTE, EURES, EUROPASS и др.;

 3. Създаване на мрежа от Центрове за подпомагане в областта на човешките ресурси;

 4. Пилотно прилагане на иновативни практики и действия за усъвършенстване на уменията, насочени към бизнеса и служители в горепосочения сектор в трансграничния регион;

 5. Увеличаване на възможностите за професионално развитие на човешкия капитал, който ще се възползва от консултантските дейности;

 6. Организиране на два семинара за възрастни обучители за идентифициране на потребностите от умения и качества и от сертификационна квалификационна система;

 7. Улесняване на мобилността на човешкия капитал от сектора в индивидуални пазари на труда в трансграничния регион чрез предложените процедури за установяване на контакти (напр. кариерни дни, електронно партньорство);

 8. Насърчаване на трансграничното сътрудничество в бизнеса чрез привличане на заинтересовани страни от третия страни (работна сила и предприятия).